Balassagyarmati Református Egyházközség – Bemutatkozik a pályázó

A Balassagyarmati Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház tagja. Ezen belül a Dunamelléki Református Egyházkerületnek az Északpesti Református Egyházmegyéjében található. Közigazgatásilag Nógrád megye észak-nyugati részén fekszik.

Az egyházközség kiterjedt szórványterülettel rendelkezik, mely meghatározza a gyülekezeti élet dinamikáját. Az egyháztagoknak ahhoz, hogy közösségi programokon vegyenek részt, a kisebbségi létből fakadó utazással kell számolniuk. Ebben lehetőségeikhez képest igyekeznek minden lehetőséget biztosítani: ez magában foglalja az idősebbek szállítását, az egyik településről érkezők összeszervezését, illetve a távolabb élők folyamatos látogatását.

 

Annak ellenére, hogy a közösség fennmaradása nagy elköteleződést és odaszánást kíván, a Balassagyarmati Református Egyházközségben az utóbbi két évben folyamatos növekedésnek lehetünk tanúi. A gyülekezet Nógrád megyei elhelyezkedése szempontjából ez egészen sajátos dinamika alapján alakul. A gyülekezeti tagok nemcsak Balassagyarmatról, hanem rendszeresen a megye távolabbi településeiről (pl. Bercel, Szandaváralja, Magyarnándor, Szügy, Szente), illetve más megyéből (Rád), valamint határon túlról Szlovákiából (Felvidékről), Lukanényéről is érkeznek hozzájuk. A nagy távolságok miatt gyülekezeti alkalmaik, programjaik hosszabb találkozásokat jelentenek. Ez igaz a vasárnapi istentiszteletekre és a havi rendszerességű programjaikra is, amiken hosszabb időt töltenek együtt. Ehhez nagyobb közösségi terekre, illetve felújított, komfortosabb helységekre, jól szervezett és kivitelezett programokra van szükségük.

 

A Balassagyarmati Református Egyházközség küldetése, hogy az evangélium változhatatlan és örök igazságát, melyet Isten a történelem egy előre maghatározott pontján Jézus Krisztusban adott a világnak, egy konkrét időben és helyen megértse, élje és hirdesse. Hitük szerint minden embernek egyetemesen szüksége van rá, mivel az emberek közös természete az Isten nélküli élet. Krisztus érdeméért egyedül a Szentlélek munkája vezet vissza a rendeltetés szerinti élethez, az Istennel való teljes közösségbe, mely betölti legmélyebb hiányokat és szükségleteket, melyet a Biblia az Istennel való örök életben foglal össze.

 

Ez tükröződik teológiai látásukban, mely az evangélium újrafogalmazása a történelem egy adott pontján, ami magában foglalja az életnek, a szolgálatnak és a missziónak azt a megjelenését, ami a Bibliában gyökerezik.

Ehhez a következő dolgokat kívánják tenni:

  • Igazság hirdetése „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” Jn 8,31-32
  • Kapcsolat a szentháromság Istennel „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6
  • Közösség egymással „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Gal 3,26
  • Szolgálat a környezetünk felé „Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” 2Kor 5,14-15

 

Missziói küldetésüket törvényileg szabályozza a Magyar Református Egyház 2005. évi II. törvénye. Az ebben foglaltakat magukra nézve érvényesnek tartják. Missziói szolgálatuk célja, hogy hirdessék Krisztus evangéliumát, az üdvösség egyedüli útját és Isten dicsőségét. A szolgálatuk kiterjed szűkebb (gyülekezetükön belül és a községükön belül) és tágabb (a községükön kívül) környezetükre is. A korábbi évek missziói munkatervét veszik alapul munkájukhoz, mivel alapjaiban jónak tartják, ugyanakkor az előző évek céljait nem mindig tudják maradéktalanul megvalósítani. Mivel gyülekezeti tagjaik száma nem túl nagy az elmúlt években a szolgálatot vállalók létszámát is növelniük kellett a feladataik miatt. Jellemző azonban, hogy növekednek az aktív, Krisztusért szolgálni vágyó tagok. Egyre többen vannak azok is, akik programjaikon aktívan részt vesznek.

Fontos, hogy állandó gyülekezeti tagjaik lelki ereje és hite erősödjön, közösségtudatuk megszilárduljon, szolgálatkészségük növekedjen, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten Szentlelkének munkálkodásához, mely építi gyülekezetüket. Ahhoz, hogy egyházközségük megerősödjön, a gyülekezet tagjainak engedelmeskedniük kell Jézus Krisztus missziói parancsának, és hirdetniük kell az evangéliumot cselekedetekkel és szavakkal.

 

SZERVEZETI MŰKÖDÉS, ERŐFORRÁSOK

A Balassagyarmati Református Egyházközség a Magyar Református Egyház tagja. A Magyar Református Egyházközség a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Az egyházközségeket a hozzájuk tartozó gyülekezeti tagok alkotják. Az egyházközség vezető testülete a presbitérium, aminek az elnöke a lelkipásztor és a (fő) gondnok. Az egyházközségek feladata egyháztagjait felkészítése, kiküldje és folyamatosan segítse a Jézus Krisztus által az egyházra ruházott missziói feladat végzésére.

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. 27 egyházmegye működik. Az egyházmegye lelkészi vezetője és képviselője az esperes és az egyházmegyei gondnok. Az egyházmegyék segítik a területükön élő egyházközségek szolgálatát, ugyanakkor ellenőrző és felügyeleti jogkört is ellátnak.

 

A Balassagyarmati Református Egyházközség az Északpesti Református Egyházmegye tagja.

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. Az egyházkerület elnöksége: a püspök és az egyházkerületi főgondnok. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület van: Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli Egyházkerületek.

A Balassagyarmati Református Egyházközség a Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozik.

A Balassagyarmati Református Egyházközség szervezete az alábbi módon épül fel. A közösséget egy lelkész, valamint egy beosztott lelkész vezeti. Az ő munkájukat 12 presbiter segíti, hogy a teológiai és hitéleti vezetésen kívüli tevékenységeken felüli szellemi-anyagi ügyek intézésében a lelkipásztorok terheit csökkentsék.

 

A közösség munkáját két fő a gyermekekkel kapcsolatos munkálatokban, valamint 3 fő a zenei szolgálat ellátásában működik közre. További egy személy az Egyházközség informatikai feladatainak ellátását végzi.

A pályázó szervezetnél rendelkezésre állnak a projekt megvalósításához szükséges humán és infrastrukturális feltételek.

RELEVÁNS SZAKMAI TAPASZTALAT

Balassagyarmati Református Egyházközség mind a közösségfejlesztésben, mind a fiatalok és idősek problémáinak kezelésében mind a hátránykompenzációs tevékenységekben több mint 50 évre visszamenő szakmai tapasztalattal rendelkezik. 2013-2014 – EGYH-KCP-14 – Növekedni Krisztusban: multifunkcionális sportpálya új típusú közösségi tér kialakítása.

 

A projekt célja volt, hogy a Balassagyarmati Egyházközségben egyre több fiatal számára sport lehetőségek bővítésével kiváló szabadidő eltöltést kínáljanak, és ezáltal egy új szálon keresztül nyissuanak missziói területet. Az a tapasztalat, hogy a fiatalok magukkal hozzák ezekre az alkalmakra a szülőket, testvéreket is, így a gyülekezet életébe is lassanként betagozódnak ők is. A sportpályához kapcsolódóan olyan programokat is kínálnak, amellyel további lehetőségeket nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére. A közösségi programok így nemcsak hétvégente vonzzák a gyülekezet mostani és leendő tagjait, hanem hét közben is.

 

A közösségépítés kulcsfontosságú hosszú távon, melynek záloga elsősorban a fiatalok megnyerése Krisztusban. Bár nagy jelentőségű az Istennel való találkozás bármely életkorban, azonban a gyülekezet oszlopai sok esetben már gyermekkorban Jézus szeretetével, hittel átitatott ifjak, akik a szellemi növekedéssel még inkább elkötelezett tagjai lesznek a gyülekezetnek, egyháznak ezáltal pedig nemzetünknek. A sport és a hit összekapcsolása nem új keletű a gyülekezetben, hiszen év közben illetve a nyári táborok alkalmával megtapasztaltuk, hogy egy-egy sporteszköz segít a szabadidő aktív eltöltése mellett a közösségi kapcsolatok elmélyítésében is.

 

Fő célcsoport a Balassagyarmaton és a környező településeken élő (szórványban) még nem gyülekezeti tagok, esetenként felekezethez sem tartozó fiatal.

 

Táborok

A Balassagyarmati Református Egyház 10 éve szervez rendszeresen tematikus táborokat fiatalok számára, amelyeken egy-egy adott bibliai témát dolgoznak fel különböző előadások és programok során. A helyben rendezett éves táborokat egy hetes időtartammal szervezik, ami tartalmaz 3 nap kirándulást is, amely során a résztvevő fiatalok megismerhetik az Egyházközség környezetét, Nógrád megyét. Ezek a Balassagyarmati rendezvények elsősorban az általános- és középiskolás réteget célozzák meg.

A helyi táboron felül az Egyházközség 6 éve szervez egy hetes tábort a Balatonon is.

 

Ezen a táboron is valamilyen témát dolgoznak fel, amely a fiatalokat érinti és Bibliai vonatkozásban is fontos, azonban a résztvevők itt már magasabb átlagéletkorúak, főleg középiskolások és egyetemisták, valamint fiatal felnőttek.

 

A Balassagyarmati Református Egyházközség szakmai tapasztalatát növeli, hogy az időszakos táborok mellett rendszeres hitoktatást is folytatnak a környező iskolákban, tartanak családi napokat, illetve délutánokat, amelyek a különböző korosztályú résztvevőknek adnak elő, a koruknak megfelelő témákról, továbbá a fontosabb ünnepek előtt külön igehirdetést és kézműves foglalkozásokat is tartanak, hogy a fiatalokat hitben is erősítsék miközben a közös programok által a közösség összetartása is erősödik.

 

Mindezeken keresztül a Balassagyarmati Református Egyházközségnek széleskörű rálátása van a térség fiataljainak életére, a problémákra, amikkel küzdenek és a motivációkra, amik hajtják őket.

 

Az Egyházközség támogatási igénylést nyújtott be EFOP-1.3.7 konstrukcióban, azonban ennek elbírálása még nem történt meg. Azonban a két pályázat eltérő célcsoportot céloz, (bár a projektek által nyújtott előnyök mindkét esetben a családok számára érhetők el elsősorban), és a beszerezni kívánt eszközök sem fedik le egymást. A két projekt együttes megvalósulás esetén szinergikusan erősíti egymás eredményeit.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása